Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄18
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄18

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 23987
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8343 (SG2574)
A21號路線
2015/9/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24012
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8050 (SN8590)
N23號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24013
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8519 (TH2408)
N26號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24016
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8003 (RY5458)
N21號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24017
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8017 (SD8602)
A29號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24018
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8029 (SH8627)
N21號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24019
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8036 (SK3852)
N26號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24020
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8053 (SR7109)
N21號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24021
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8059 (SU4369)
NA29號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24022
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8064 (SW2436)
N23號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24023
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8508 (TD8018)
N21號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24024
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8512 (TE7736)
N21A號路線
2015/8
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24025
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8512 (TE7736)
N21A號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24026
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8516 (TF4708)
N29號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24027
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8528 (TK5947)
N11號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24089
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8014 (SC5830)
E22號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24160
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8497 (TN1591)
788號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24238
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8034 (SJ9765)
962P號路線
2015/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 24239
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8359 (SJ4959)
780號路線
2015/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 24374
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8445 (SW6570)
118號路線
2015/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 24375
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8428 (SV3594)
788號路線
2015/9
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 24386
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8011 (SC344)
A11號路線
2015/9
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 24387
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8322 (SD4179)
969P號路線
2015/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 24388
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8404 (SS3451)
592號路線
2015/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 24449
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8359 (SJ4959)
962X號路線
2015/9
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 24460
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8031 (SJ4497)
962號路線
2015/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 24512
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8015 (SD864)
號路線
2015/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 24585
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8057 (ST9234)
E11A號路線
2015/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 24586
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8528 (TK5947)
E11A號路線
2015/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 24727
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8370 (SM2686)
592S號路線
2015/9
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權