Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄14
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄14

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 20717
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8399 (SS2902)
118號路線
2015/5
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 20718
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8443 (SW7908)
19號路線
2015/5
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 20850
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8373 (SN4212)
72號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20866
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8392 (SR2954)
19P號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20867
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8448 (SV720)
19號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20883
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8013 (SC7334)
A21號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20920
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8475 (TE2157)
102號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20994
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8000 (RY4503)
A11號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20995
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8521 (TH4741)
E11號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21047
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8325 (SD7184)
962X號路線
2015/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 21116
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8529 (TK6211)
S1號路線
2015/6
備註
攝影者
Andy Yeung

相片編號: 21186
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8432 (SV5539)
619號路線
2015/6
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 21240
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8019 (SE692)
A21號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21270
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8002 (RY5664)
A11號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21271
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8407 (SS7708)
102號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21307
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8481 (TE8311)
77號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21414
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8399 (SS2902)
788號路線
2015/5
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 21415
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8458 (SY8549)
118號路線
2015/5
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 21418
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8028 (SF6830)
A12號路線
2015/5
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 21451
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8531 (TK7927)
E22號路線
2015/6
備註
攝影者
Tak Lee

相片編號: 21467
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8522 (TH8450)
E22號路線
2015/6
備註
攝影者
Eric Lo

相片編號: 21499
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8007 (SB3296)
A12號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21521
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8012 (SC5770)
A21號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21528
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8482 (TL3015)
102號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21653
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8005 (SB2208)
A22號路線
2015/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 21654
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8431 (SV5226)
619號路線
2015/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 21689
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8362 (SM894)
70號路線
2015/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 21769
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8030 (SJ2265)
E23號路線
2015/6
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 21770
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8054 (ST4557)
E23號路線
2015/6
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 21771
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8482 (TL3015)
77號路線
2015/6
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權