Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄12
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄12

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 18719
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8014 (SC5830)
A10號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18720
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8012 (SC5770)
A11號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18723
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8061 (SU8440)
A29號路線
2015/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 18749
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8006 (SB1285)
A11號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18750
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8465 (TA1636)
962X號路線
2015/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 18767
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8055 (ST7329)
E11號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18768
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8039 (SL5042)
A11號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18769
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8020 (SE3495)
E11S號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18934
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8423 (SU8101)
N962號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18998
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8385 (SP4717)
592號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19112
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8321 (SD2840)
70號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 19113
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8344 (SG2901)
5X號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19166
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8391 (SR2698)
5S號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19219
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8410 (SS9057)
969號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19220
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8410 (SS9057)
969號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19254
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8453 (SX2754)
102號路線
2015/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 19297
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8337 (SE5348)
號路線
2015/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 19347
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8348 (SG6245)
A29號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 19352
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8001 (RY3212)
A21號路線
2015/4
備註
攝影者
Ace Chan

相片編號: 19353
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8052 (SR3788)
A29號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 19355
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8448 (SV720)
A21號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 19360
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8011 (SC344)
E22A號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 19379
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8417 (SU3469)
962B號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19380
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8417 (SU3469)
962B號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19381
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8417 (SU3469)
962B號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19386
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8395 (SR5429)
962X號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19395
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8333 (SE6449)
592號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19396
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8364 (SM693)
592號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19469
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8045 (SN4860)
號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19470
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8045 (SN4860)
號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權