Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄11
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m相薄11

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>
相關相片數目: 1751張


相片編號: 18087
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8386 (SP4910)
969號路線
2015/3
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 18200
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8510 (TE5903)
E21A號路線
2015/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18206
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8425 (SU8784)
969號路線
2015/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18209
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8360 (SJ5717)
969號路線
2015/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18210
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8366 (SM3786)
97號路線
2015/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18347
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8445 (SW6570)
307C號路線
2015/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18376
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8427 (SV2046)
962X號路線
2015/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18377
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8510 (TE5903)
E21號路線
2015/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18416
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8006 (SB1285)
962P號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18417
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8394 (SR5419)
930號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18418
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8430 (SV5605)
969號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18443
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8386 (SP4910)
967X號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18444
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8386 (SP4910)
967X號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18445
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8471 (TD3068)
962B號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18501
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8420 (SU4708)
347號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18502
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8363 (SM2037)
90B號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18515
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8432 (SV5539)
90B號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18535
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8515 (TF5883)
E11號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 18613
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8001 (RY3212)
E23號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18614
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8011 (SC344)
A21號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18615
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8509 (TE2562)
S1號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18621
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8509 (TE2562)
E22A號路線
2015/4
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 18625
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8001 (RY3212)
A29號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18626
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8009 (SB8218)
A11號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18627
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8015 (SD864)
A11號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18630
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8011 (SC344)
A11號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18631
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8003 (RY5458)
A22號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18647
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8518 (TG3653)
S1號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18655
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8515 (TF5883)
E22A號路線
2015/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 18716
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500 MMC 12m
8021 (SE2416)
E11S號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48> <49> <50> <51> <52> <53> <54> <55> <56> <57> <58> <59>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權