Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500相薄7
Alexander Dennis Enviro 500相薄7

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48>
相關相片數目: 1413張


相片編號: 11539
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8206 (RL4470)
A22號路線
2013/8
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 11810
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8105 (ND5473)
B3號路線
2013/10
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 11823
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8108 (NE1851)
號路線
2013/10
備註
攝影者
8108披上了Vcity車身廣告
Raymond Cheung

相片編號: 11830
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8240 (RN3283)
969號路線
2013/10
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 11831
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8261 (RR3619)
號路線
2013/10
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 11839
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8238 (RN2788)
969P號路線
2013/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 11840
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8289 (RU1636)
969P號路線
2013/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 11850
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8130 (PF7565)
788號路線
2013/10
備註
攝影者
8130披上了ZURICH車身廣告
Matthew Tsui

相片編號: 11874
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8219 (RL4814)
B3號路線
2013/10
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 11875
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8161 (PJ8574)
619號路線
2013/10
備註
攝影者
Tong Ka Ho

相片編號: 11876
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8105 (ND5473)
B3號路線
2013/10
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 11928
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8222 (RM614)
N969號路線
2013/11
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 11929
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8276 (RS3565)
19號路線
2013/10
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 11973
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8211 (RK9923)
969號路線
2013/11
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 12052
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8170 (EM6616)
號路線
2013/11
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 12080
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8203 (PR7978)
A12號路線
2013/11
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 12081
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8208 (RK9785)
號路線
2013/11
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 12207
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8192 (PP694)
號路線
2013/12
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 12292
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8278 (RS3394)
962X號路線
2013/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 12293
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8107 (ND9337)
B3號路線
2013/12
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 12309
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8214 (RL3252)
678號路線
2013/12
備註
攝影者
Donald Cheung

相片編號: 12423
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8223 (RL6869)
307號路線
2013/12
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 12866
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8134 (PF8240)
671號路線
2014/1
備註
攝影者
Sunny Man

相片編號: 12910
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8227 (RL8774)
962B號路線
2014/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 12911
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8230 (RM5652)
962X號路線
2014/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 12934
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8212 (RL4346)
962X號路線
2014/1
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 12961
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8153 (PH8285)
118號路線
2014/1
備註
攝影者
Gary Ho

相片編號: 12992
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8230 (RM5652)
號路線
2014/2
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 13120
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8223 (RL6869)
號路線
2014/2
備註
攝影者
Raymond Cheung

相片編號: 13132
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8205 (RL3936)
E23號路線
2014/2
備註
攝影者
Tam Ka Cheong


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權