Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500相薄39
Alexander Dennis Enviro 500相薄39

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48>
相關相片數目: 1413張


相片編號: 40454
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8246 (RN6878)
99號路線
2017/3
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 40535
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8186 (PN3009)
NA11號路線
2017/3
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40539
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8130 (PF7565)
102號路線
2017/4
備註
攝影者
8130披上了20th Anniv. HKSAR車身廣告
John Ng

相片編號: 40540
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8130 (PF7565)
102號路線
2017/4
備註
攝影者
8130披上了20th Anniv. HKSAR車身廣告
John Ng

相片編號: 40541
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8128 (PF4940)
102號路線
2017/4
備註
攝影者
8128披上了20th Anniv. HKSAR車身廣告
John Ng

相片編號: 40613
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8106 (ND6885)
592號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 40614
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8318 (RX7236)
5X號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 40623
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8134 (PJ150)
788號路線
2017/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 40652
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8203 (PR7978)
R8號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40673
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8159 (PJ5535)
48號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 40796
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8157 (PJ150)
90號路線
2017/4
備註
攝影者
8157披上了20th Anniv. HKSAR車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 40858
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8156 (PH8849)
77號路線
2017/4
備註
攝影者
8156披上了20th Anniv. HKSAR車身廣告
John Ng

相片編號: 40938
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8185 (PN511)
681號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 40947
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8228 (RM2717)
170號路線
2017/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 40965
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8107 (ND9337)
780號路線
2017/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 41049
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8186 (PN3009)
72號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41090
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8156 (PH8849)
1號路線
2017/4
備註
攝影者
8156披上了20th Anniv. HKSAR車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 41118
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8186 (PN3009)
107號路線
2017/4
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41119
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8156 (PH8849)
97號路線
2017/4
備註
攝影者
8156披上了20th Anniv. HKSAR車身廣告
John Ng

相片編號: 41122
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8126 (PA5955)
5X號路線
2017/4
備註
攝影者
8126披上了Wing On Travel車身廣告
John Ng

相片編號: 41201
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8219 (RL4814)
780號路線
2017/4
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 41214
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8126 (PA5955)
930號路線
2017/4
備註
攝影者
8126披上了Wing On Travel車身廣告
Ace Chan

相片編號: 41215
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8235 (RN3214)
90號路線
2017/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41224
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8110 (NU4614)
8X號路線
2017/3
備註
攝影者
Matthew Tsui

相片編號: 41260
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8109 (NE3539)
930號路線
2017/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41291
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8258 (RP7894)
102號路線
2017/5
備註
攝影者
Cheng Sze Long

相片編號: 41342
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8102 (ND2420)
307號路線
2017/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 41376
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8221 (RL9969)
72號路線
2017/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41514
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8248 (RP2017)
96號路線
2017/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 41548
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8118 (NV6627)
5B號路線
2017/5
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權