Share |
交通服務消息 分區交通資料 巴士 . 街 巴士路線資訊 小巴路線資訊 交通歷史室 巴士相簿 網站其他資訊 blog
i-busnet.com--Alexander Dennis Enviro 500相薄
你的位置:主頁 巴士相簿 車隊資料 城巴 Alexander Dennis Enviro 500相薄15
Alexander Dennis Enviro 500相薄15

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48>
相關相片數目: 1413張


相片編號: 19948
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8135 (PF9996)
72號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19978
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8263 (RR4594)
962X號路線
2015/4
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19980
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8115 (NV185)
592號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19981
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8115 (NV185)
592號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19987
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8154 (PH8099)
5B號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 19994
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8262 (RR3648)
690P號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 19995
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8128 (PF4940)
5B號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20010
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8129 (PF5373)
90號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20011
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8132 (PF8486)
10號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20012
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8229 (RM3334)
962B號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20038
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8136 (PF9917)
8S號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20039
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8157 (PJ150)
5B號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20040
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8153 (PH8285)
10號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20041
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8268 (RR6530)
N170號路線
2015/5
備註
攝影者
8268披上了Yr. of the Goat車身廣告
Andrew Kwok

相片編號: 20065
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8169 (PK7398)
118號路線
2015/5
備註
攝影者
Franklin Ho

相片編號: 20154
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8138 (PG3570)
5B號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20155
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8158 (PH9903)
5號路線
2015/5/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20156
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8173 (PL1443)
1號路線
2015/5/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20161
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8228 (RM2717)
5號路線
2015/5/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20162
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8228 (RM2717)
5號路線
2015/9
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20163
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8229 (RM3334)
5號路線
2015/5/9
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20257
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8128 (PF4940)
1P號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20286
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8112 (NU7670)
10號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20346
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8154 (PH8099)
5X號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20375
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8131 (PF8229)
102號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20392
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8135 (PF9996)
N171號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20421
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8203 (PR7978)
E21A號路線
2015/5
備註
攝影者
Andrew Kwok

相片編號: 20436
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8191 (PP3950)
N962號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20437
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8287 (RT7476)
629S號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng

相片編號: 20438
車隊資料
車隊號碼, 行走路線, 及拍攝日期
CTB
Alexander Dennis Enviro 500
8287 (RT7476)
629S號路線
2015/5
備註
攝影者
John Ng


<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18> <19> <20> <21> <22> <23> <24> <25> <26> <27> <28> <29> <30> <31> <32> <33> <34> <35> <36> <37> <38> <39> <40> <41> <42> <43> <44> <45> <46> <47> <48>


巴士 / 小巴營運商聯絡方法
聯絡我們
Copyright © 1998-2020 i-busnet.com. All Rights Reserved.  聲明 版權